Available courses

ฟิสิกส์ 4

ว30224 ฟิสิกส์ 4

ศึกษาหลักการของไฟฟ้าและแม่เหล็กในเรื่อง กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุและตัวเก็บประจุ กฎของโอห์ม สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงอย่างง่ายการหาพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ใเครื่องใช้ไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก ความสัมพันธ์ระหว่างแม่เหล็กและไฟฟ้าหลักการของมอเตอร์ กฎการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์และกฎของเลนซ์ หลักการของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ การแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง แนวคิดทฤษฎี แม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล การสำรวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด มีความ สามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ การตัดสินใจ การนำ ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำ วันมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

การเขียนเชิงสร้างสรรค์

ท๓๐๒๐๗ การเขียนเชิงสร้างสรรค์

ศึกษาหลักการ ความหมาย ความสำคัญ ลักษณะ รูปแบบ ประเภท เนื้อหา แนวคิด และวิธีการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ ประกอบด้วย การเขียนการเขียนสารคดี การเขียนกวีนิพนธ์ การเขียนเรื่องสำหรับเด็ก และการเขียนเชิงสร้างสรรค์เฉพาะตน โดยใช้โวหารการเขียนประเภทต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง เน้นการลำดับความให้ผู้อ่านได้รับสารอย่างชัดเจน แสดงความคิดและความรู้สึกโดยใช้กระบวนการทางภาษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน พัฒนาความคิดในเชิงสร้างสรรค์ เพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาไทย ทักษะการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามมารยาท และธรรมเนียมนิยม

วรรณกรรมปัจจุบัน (ท 30205)

ท 30205 วรรณกรรมปัจจุบัน (ท 30205)

ศึกษาประวัติวรรณกรรมไทย ลักษณะและองค์ประกอบของเรื่องสั้น นวนิยาย วรรณกรรมรางวัล ซีไรต์และบทความ วิเคราะห์วิจารณ์เบื้องต้น บอกคุณค่าของวรรณกรรมด้านวรรณศิลป์ เนื้อหา สังคม และการนำไปใช้ในชีวิตจริง โดยการอธิบาย ตีความ แสดงความคิดเห็น ประเมินคุณค่าแนวคิด นำไปใช้อ้างอิง ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงและมีนิสัยรักการอ่าน

ภาษาไทยพื้นฐาน ๑

ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทยพื้นฐาน ๑

ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองประเภทต่าง ๆ สามารถอ่านแปลความ ตีความ และขยายความ แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน อ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ มาพัฒนาตนและพัฒนาการเรียน ฝึกเขียนในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ เลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ สามารถพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ พูดต่อที่ประชุมชน ได้อย่างมีวิจารณญาณ สร้างสรรค์ และมีมารยาท เรียนรู้หลักภาษาโดยศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและพลังของภาษา ลักษณะของภาษาไทย คําราชาศัพท์ หลักการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์และโคลง วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดี ประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม ด้านวรรณศิลป์ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ท่องจำ บอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนด และสามารถนำไปใช้อ้างอิงตามความสนใจ

ภาษาไทยพื้นฐาน 5 (ท 33101)

ท 33101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 (ท 33101)

ศึกษาหลักการอ่านตีความ แปลความ ขยายความ วิเคราะห์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล ประเมินค่าเรื่องที่อ่านเพื่อนำความรู้
ไปใช้ในบริบทต่าง ๆ เขียนกรอบแนวคิด สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านมาพัฒนาตนเอง เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ประเมินงานเขียนของผู้อื่นแล้วนำมาพัฒนางานเขียนของตนเอง วิเคราะห์แนวคิดและประเมินเรื่องที่ฟัง ดู นำมาพูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าว เสนอความคิดใหม่โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้อง อธิบายลักษณะภาษาไทย อิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย มีความเข้าใจระดับภาษาและคำราชาศัพท์ แต่งบทร้อยกรองของประเภทฉันท์ได้ ท่องจำและบอกคุณค่าของบทร้อยกรองได้ตามความสนใจ และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทประพันธ์วรรณศิลป์

รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 2 ว30202

เคมีเพิ่มเติม 2 รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 2 ว30202

       ศึกษาความหมายและคำนวณมวลอะตอม มวลอะตอมสัมพัทธ์ มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ โมล มวลต่อโมล มวลโมเลกุล และมวลสูตร ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโมล อนุภาค มวล และปริมาตรของแก๊สที่ STP  ศึกษากฎสัดส่วนคงที่ คำนวณอัตราส่วนโดยมวล อัตราส่วนโดยโมล ร้อยละโดยมวล สูตรโมเลกุล และสูตรเอมพิริคัล

        ศึกษาหน่วยความเข้มข้นและการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละ ส่วนในล้านส่วน ส่วนในพันล้านส่วน โมลาริตี และเศษส่วนโมล ศึกษาการเตรียมสารละลายจากสารบริสุทธิ์ และการเจือจางสารละลายเข้มข้น เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสารบรอสุทธิ์และสารละลาย

       ศึกษาการเขียนและดุลสมการเคมี อัตราส่วนโดยโมลของสารในปฏิกิริยาเคมี แปลความหมายสัญลักษณ์  ในสมการเคมี คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีทรงมวล ศึกษากฎการรวมปริมาตรแก๊สเกย์-ลุสแซกและสมมติฐานของอาโวกราโดร คำนวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างโมล มวล ความเข้มข้น และปริมาตรแก๊ส คำนวณปริมาณสารในปฏิกิริยาหลายขั้นตอน ปริมาณสารเมื่อมีสารกำหนดปริมาตร และผลได้ร้อยละ

      โดยใช้กรบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาสาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

ท๓๐๒๐๘ ภาษาไทยเพื่อกิจกรรมการแสดง

ภาษาไทยเพื่อการแสดง ท๓๐๒๐๘ ภาษาไทยเพื่อกิจกรรมการแสดง

รหัสวิชา ท ๓๐๒๐๘ วิชา ภาษาไทยเพื่อกิจกรรมการแสดง

(THA 30208 Thai language for performance activities)

เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน  จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต  

           ศึกษาหลักการใช้ภาษาไทยและปัจจัยสำคัญที่ใช้ในกิจกรรมการแสดง ประกอบด้วย การแต่งเรื่องเล่า การเขียนบทพิธีกรหรือโฆษก การเขียนบทละคร การเขียนบทเพื่อการแสดง การแสดงบทบาทสมมุติ การแสดงละคร แสดงการละเล่นพื้นบ้าน การเล่าเรื่อง การพูดบรรยายหรือแนะนำการแสดง โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการคิดอย่าง  มีวิจารณญาณ  คิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์  การเผชิญสถานการณ์ การแก้ปัญหา การแสดงบทบาทสมมุติ  การสร้างองค์ความรู้ใหม่  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการใช้ภาษาไทยในกิจกรรมการแสดง และเป็นเครื่องมือสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษา สร้างความบันเทิง กล้าแสดงออก มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ และสามารถนำความรู้ไปใช้ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันอย่างมีมารยาท


ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทยพื้นฐาน ๒

ภาษาไทยพื้นญาน ๒ ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทยพื้นฐาน ๒

รหัสวิชา ท ๓๑๑๐๒ วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน ๒ (THA 31102 Basic Thai 2)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒  เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน  จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต  

            ศึกษาการอ่านบทร้อยแก้ว ร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง ไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ และสังเคราะห์ เรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล ศึกษาการแต่งบทร้อยกรอง ด้านฉันทลักษณ์ และศิลปะการประพันธ์ วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่นจากวรรณคดีและวรรณกรรม ผ่านการวิจักษ์วรรณคดี วิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น โดยการศึกษาความเป็นมา ประวัติผู้แต่ง จุดมุ่งหมาย การแต่ง ลักษณะคำประพันธ์ การพิจารณาเนื้อหา กลวิธีในการแต่ง คำศัพท์ ภาษา คุณค่าทางวรรณศิลป์ คุณค่าทางสังคม และวัฒนธรรม วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรม ในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้านและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตาม ที่กำหนดบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ และนำไปใช้อ้างอิง


วิชาภาษาไทยพื้นฐาน 4 (ท 32102)

ท 32102 วิชาภาษาไทยพื้นฐาน 4 (ท 32102)

1.มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี  2.ลิลิตตะเลงพ่าย  3.โคลนติดล้อ ตอน ความนิยมเป็นเสมียน  4.บทละครพูดคำฉันท์ เรื่อง มัทนะพาธา 5.คัมภีร์ฉันทศาสตร์แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์